Kinh Pháp Cú – Phẩm 6: Phẩm Hiền Trí

Kinh Pháp Cú – Phẩm 6: Phẩm Hiền Trí

 

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu


Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka (vẽ theo bản tiếng Anh mà HT Thích Minh Châu dịch)


 

Đức PHẬT thuyết:


 

76. ”Nếu thấy bậc hiền trí,


 

Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu.”

 


77. ”Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Ðược người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.”

 

user posted image

 

78. ”Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân.
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.”

user posted image

 

79. ”Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần tịnh;
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.”


user posted image

 

80. ”Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.”

 

user posted image

 

81.“Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào giao động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không giao động.”

user posted image

 

 1. Như hồ nước sâu thẳm,
  Trong sáng, không khuấy đục,
  Cũng vậy, nghe chánh pháp,
  Người trí hưởng tịnh lạc.”

   

user posted image

 

 1. Người hiền bỏ tất cả,
  Người lành không bàn dục,
  Dầu cảm thọ lạc khổ,
  Bậc trí không vui buồn.”

   

user posted image

 

84. “Không vì mình, vì người.
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp.
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ, đúng pháp.”

user posted image

 

 1. Ít người giữa nhân loại,
  Ðến được bờ bên kia
  Còn số người còn lại,
  Xuôi ngược chạy bờ này.”

   

user posted image

 

 1. Những ai hành trì pháp,
  Theo chánh pháp khéo dạy,
  Sẽ đến bờ bên kia,
  Vượt ma lực khó thoát.”

   

user posted<br /><br /><br /><br /><br />image

 

87.Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng.
Bỏ nhà, sống không nhà,
Sống viễn ly khổ lạc.”

user posted image

 

 1. Hãy cầu vui Niết Bàn,
  Bỏ dục, không sở hữu,
  Kẻ trí tự rửa sạch,
  Cấu uế từ nội tâm.”

   

user posted image

 1. Những ai với chánh tâm,
  Khéo tu tập giác chi,
  Từ bỏ mọi ái nhiễm,
  Hoan hỷ không chấp thủ.
  Không lậu hoặc, sáng chói,
  Sống tịch tịnh ở đời.”

   

user posted image

 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0