-

12 niềm vui

Một vui xem sách xem kinh

Hai vui không nói chuyện mình chuyện ta

Ba vui khiêm tốn thật thà

Bốn vui huynh đệ một nhà mến thương

Năm vui sạch đẹp sân vườn

Sáu vui bổn phận làm tròn trước sau

Bẩy vui học lý đạo màu

Tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên

Chín vui tinh tiến ngày đêm

Mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo

Mười một vui ơn nghĩa thầy trò

Mười hai hoa nở đôi môi mỉm cười

 

NAM MÔ A DI ĐÀ NHƯ LAI

 

Thích Chánh Tịnh

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0