-

       Bởi Đời Là Cõi Tạm
 
 
 

 Bởi đời là cõi tạm 
 Nên sống thật với nhau 
 Nếu kiếp người trôi mau 
 Thì oán thù dừng lại.
 

  
 
 
Bởi không gì tồn tại 
 Nên giận hờn bỏ qua 
 Nếu lòng mình vị tha 
 Thì nỗi sầu tan biến.
 

  
 
 
Bởi không gì lưu luyến 
 Nên đừng buộc ràng thêm 
 Nếu có ngày và đêm 
 Thì mê rồi phải ngộ.
 

  Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep
 
 
Bởi mộng đời dễ vỡ 
 Nên quý trọng hôm nay 
 Nếu thế sự vần xoay 
 Thì ngồi yên tĩnh lặng.
 

  Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep
 
 
Bởi lòng người sâu thẳm 
 Nên đừng cạn nghĩa ân 
 Nếu mang nặng nghiệp trần 
 Thì buông rời vọng tưởng.
 

  
 
 
Bởi tham cầu danh tướng 
 Nên quán niệm vô thường 
 Nếu ai còn tha phương 
 Thì nhớ về nguồn cội.
 

  
 
 
Bởi ai còn nông nỗi 
 Nên nhớ lấy lời xưa 
 Nếu ai đi trong mưa 
 Thì thấm đời gian khó.

  
 
 
Bởi yêu trong giông gió 
 Nên hiểu tình long đong 
 Nếu “Sắc tức thị Không” 
 Thì… vô cầu, vô niệm.
Thích Tánh Tuệ
 
 
 

 
 
 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0