-

Một ngày tu học 

với sự hướng dẫn của

Thượng Toạ THÍCH PHÁP HOÀ

trụ trì chùa TRÚC LÂM - CANADA

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0