-

Tháng 01.2019                                                                                          Giờ

06.01  Trì Tụng Lễ lạy Kinh Lương Hoàng Bảo Sám / Sinh hoạt Phật Pháp                10:00-16:00

13.01  Trì Tụng Lễ lạy Kinh Lương Hoàng Bảo Sam / Sinh hoạt Phật Pháp                 10:00-16:00

20-01 Trì Tụng Lễ lạy Kinh Lương Hoàng Bảo Sám  / Sinh hoạt Phật Pháp                 10:00-16:00

27.01  Trì Tụng Thần  Chú Đại bi/ Niệm Phật/Lạy kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại              10:00-16:00

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0