-

Tháng 01.2018                                                                                                                            Giờ

07.01  Trì Thần  Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy kinh Pháp Hoa/ Sinh hoạt Phật Pháp           10:00-16:00

14.01  Trì Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy kinh Pháp Hoa/ Sinh hoạt Phật Pháp           10:00-16:00

20-21 Thọ Bát Quan Trai Cung thỉnh TT Thích Thông Trí- Hòa Lan                                   15:00

28.01  Trì Thần  Chú Đại bi/ Niệm Phật/Lạy kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại                            10:00-16:00

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0