-

                             Tháng 04.2019                                                                                        Gi

06-07 Tu Bát Quan Trai. Cung thỉnh Thầy Hoằng Khai Nauy                                      15:00-16:00

14.04  Trì tụng Thần Chú Đại bi/niệm Phật/ lạy Kinh Pháp Hoa                                       10:00-16:30

21.04 Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/Lạy Kinh Pháp Hoa/ Sinh hoạt Phật Pháp     10:00-16:30

27-28 Hành hương xe Bus tham dự khóa tu Phóng sanh tại Chùa Bảo Quang ,

Hành Hương Chùa Tây Tạng tại Hamburg (xin ghi danh trước) .

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0