-

                             Tháng 05.2019                                                                                            Gi

04-05  Đại Lễ Phật Đản Chùa Bảo Đức. Lễ Phóng sanh.

Cung thỉnh Hòa Thượng Đệ nhất chủ tịch,  Thầy Thiện Niệm, Thầy Hạnh Bổn

12.05  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/Lạy Phật/Sinh hoạt Phật pháp                         10:00-16:30

19.05  Đại Lễ Phật Đản Chùa Viên Giác.                                       

26.05  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/Lạy kinh Pháp Hoa/  Sinh hoạt Phật Pháp        10:00-16:30

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0