-

Tháng 12.2018

02.12  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật

08-09 Khóa tu Bát Quan Trai. Cung thỉnh TT Thích Hoang Khai                 13:30

16.12  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/Lễ lạy Kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại          10:00-16:00

23.12  Lễ Vía Đức Phật A Di Đà                                                                                     10:00-16:00

 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0