-

                Tháng 02.2019                                                                                         Giờ

03.02  Lạy sám hối cuối năm                                                                                10:00-16:00

04.02 Đón Giao thừa,  (Có chương trình riêng)                                                18:00

05.02  Lễ Phật đầu năm/Tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ                                      10:00-16:00

09-02 Lễ Phật đầu năm/Tụng Kinh Pháp Hoa                                                    10:00-16:00

10.02   Trì Tụng Kinh Dược Sư                                                                           10:00-16:00

16-17  Cúng rằm tháng Giêng, Thỉnh Đại Hồng Chung .

23-24 Thọ Bát Quan Trai. Cung Thỉnh Thầy Thích Hạnh Giới                          15:00-16:00

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0