-

 Tháng 02.2018

04.02  Trì Thần  Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy Kinh Pháp Hoa/ Sinh hoạt Phật Pháp           10:00-16:00

11.02 Trì Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/ Lạy Kinh Pháp Hoa/ Sinh hoạt Phật Pháp           10:00-16:00

15.02  Lạy sám hối cuối năm. Đón Giao thừa (có chương trình riêng)                            15:00

16-18 Lễ Phật đầu năm/Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ, Câu chuyện đầu năm                 10:00-16:00

25.02  Trì Tụng Kinh Dược Sư/ Niệm Phật/ Pháp thoại

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0