-

                             Tháng 03.2019                                                                                        Gi

03.03  Trì Tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy Phật/sinh hoạt Phật Pháp                  10:00-16:00

09-10 Thọ Bát Quan Trai Giới. Cung Thỉnh Thầy Thích Minh Định Pháp Quốc        15:00-16:00

17.03  Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy Kinh Pháp Hoa/Sinh hoạt Phật Pháp  10:00-16:30

24.03 Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm                                                                                        10:00-16:30

31.03  Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy Kinh Pháp Hoa/Sinh hoạt Phật Pháp  10:00-16:30 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0