-

Tháng 03.2018

04.03  Cúng Rằm tháng Giêng/ Trì Thần Chú Đại bi/ Thỉnh Đại Hồng Chung                   10:00-16:00

11.03  Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy Kinh Pháp Hoa/Sinh hoạt Phật Pháp   10:00-16:00

18.03 Thọ Bát Quan Trai. Cung thỉnh Thầy Thích Hạnh Giới                                              15:00

25.03  Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lạy Kinh Pháp Hoa/Sinh hoạt Phật Pháp    10:00-16:00 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0