-

Tháng 10.2018

07.10  Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lễ lạy Kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại   10:00-16:00

13-14 Khóa tu Bát Quan Trai Cung thỉnh HT Phương Trượng Chùa Viên Giác            11:00

21.10  Trì tụng Thần chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lễ lạy kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại 10:00-16:00

28.10  Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm/ Huân tu Đại bi/ Pháp thoại                                10:00-16:00

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0