-

                                    Tháng 08.2019                                                                             Gi

03-04  Đại Lễ  Vu Lan Chùa Bảo Đức. (có chương trình riêng)

Cung thỉnh HT Phương Trượng và Quý Thầy Chùa Viên Giác, Thầy Tâm Huệ Thụy Điển.

11.08  Lễ Vu Lan Chùa Bảo Quang

18.08  Lễ Vu Lan Chùa Viên Giác

25.08  Trì tụng kinh  Từ Bi Thủy Sám                                                                            10:00-16:30 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0