-

                                  Tháng 10.2019                                                                                   Gi

06.10  Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lễ lạy Kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại           10:00-16:00

12.10  Trì tụng Thần Chú Đại Bi/Niệm Phật/Lễ lạy kinh Pháp Hoa.                                10:00-16:00

20.10  Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm/ Pháp thoại                                                                   10:00-16:00

26-27 Thọ Bát Quan trai Giới. Cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác

                                                                                                                                        15:00-16:00

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0