-

Tháng 05.2018

06.05  Trì tụng Kinh Thủy Sám trọn bộ/Niệm Phật/Lạy Phật                                10:00-16:00

13.05  Đại Lễ Phật Đản Chùa Bảo Đức Cung thỉnh Thầy Thích Hạnh Giới

20.05  Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/Lạy kinh Pháp Hoa/ Sinh hoạt Phật Pháp     10:00-16:00

27.05  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/Lạy kinh Pháp Hoa/  Sinh hoạt Phật Pháp     10:00-16:00 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0