Các bài giảng của Quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức trong các khóa tu tại Chùa Bảo Đức
Vui lòng chọn album để nghe
Bái giảng: Bổn Nguyện Địa Tạng (3 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hoằng Khai Ngày 08.12.2019
Bái giảng: Pháp Tịnh Độ (3 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 09.11.2019