Các bài giảng của Quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức trong các khóa tu tại Chùa Bảo Đức
Vui lòng chọn album để nghe
Bài giảng: Kết Duyên Với Tam Bảo (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 12.07.2020
Bài giảng: Tu Tâm Đại Thừa (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 21.06.2020
Bài giảng: Quy Y Tam Bảo - Lý Thuyết và Thực Hành (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 14.06.2020
Bài giảng: Tụng Chú Đai Bi & Lục Tự Quan Âm (1 Phần) Giảng sư: NS. Tuệ Đàm Châu & SC. Tuệ Đàm Nghiêm Ngày 24.05.2020
Bài giảng: Pháp Tu Tập Sám Hối (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 17.05.2020
Bài giảng: Thuyết Pháp & Vấn Đáp Phật Pháp (1 Phần) Giảng sư: Đ.Đ. Thích Hạnh Giới Ngày 03.05.2020
Bài giảng: Học pháp online cầu nguyện tiêu trừ đại dịch (1 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 26.04.2020
Bài giảng: Bổn Nguyện Địa Tạng (3 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hoằng Khai Ngày 08.12.2019
Bài giảng: Pháp Tịnh Độ (3 Phần) Giảng sư: T.T. Thích Hạnh Tấn Ngày 09.11.2019