Cập nhật cứu trợ lũ lụt miền Trung ngày 01.11.2020 tại Quảng Ngãi

Nam mô Đại từ đại bi Quan Âm Bồ tát.

Chùa Bảo Đức và Quý phật tử tiếp tục chia sẻ đến với bà con vùng bị thiên tai cơn bão số 9 tại Tỉnh Quảng Ngãi 200 phân quà, mỗi phần 300.000 đồng.

Chúng con thành kính tri ân Ni Sư Diệu Tín, sư cô Thanh Quế và Chư Tôn Đức Tăng ni đã giúp chúng con đến tận nơi trao quà cho Bà con vùng bị Bão nặng.

Hồi hướng công đức lên mười phương chư phật chứng minh gia hộ cho tất cả chúng sanh đêu được sống an bình.