Cập nhật cứu trợ lũ lụt miền Trung ngày 08.12.2020 tại các ngôi Tam Bảo Tự Viện

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát,

Kính thưa Đại chúng,

Chúng tôi chân thành gửi lời tri ân đến tất cả Quý phật tử, Quý Đồng hương thân yêu thời gian vừa qua đã chung tay góp sức với Chùa để cứu trợ Đồng bào bị Thiên tai lũ lụt bằng hiện kim và thực phẩm, bên cạnh đó còn chia sẻ yêu thương đến các cháu thuộc dân tộc thiểu số bằng hiện kim và tập vở, bút viết, sữa, bánh kẹo, áo mền ...

Ngoài ra còn cúng dường 7 ngôi Tam Bảo Tự Viện tịnh tài để khắc phục các pháp khí, tôn tượng, kinh sách...v.v... bị nước cuốn trôi hoặc cần sơn sửa tu bổ.

  • Chùa Văn Trị Hải Lăng: 10 triệu
  • Chùa Thanh Lê Quảng Trị: 4 triệu
  • Chùa Đạo Nguyên & Chùa Thạnh Mỹ Quảng nam: 11 triệu
  • Chùa An Lợi Triệu Phong : 4 triệu
  • Chùa Trung Yên Triệu Phong: 4 triệu
  • _Chùa Xôm Trung Trà liên tây Triệu Giang : 3 triệu.

Một lần nữa thay mặt cho người dân Miền Trung bị thiên tai Bão Lũ chân thành tri ân những tấm lòng vàng, hồi hướng công đức lên Mười Phuơng Chư Phật gia hộ tất cả chúng sanh đều sống trong an lành.

"Một ngày làm ác, phước liền giảm mất

Một ngày làm thiện, họa tự lìa xa"