Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Thứ Bảy 07.11.2015 Cơm Chay Từ Thiện Gây Quỹ Sửa Chùa