Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Chủ Nhật 29.09.2019 Ngày Tu An Lạc (Hòa Thượng Thượng Nguyên Hạ Siêu hướng dẫn)