Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Chủ Nhật 17.11.2019 Ngày Tu An Lạc, Trì Tụng Ba Kinh Tịnh Độ