Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Chủ Nhật 15.12.2019 Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, Dâng Đèn Cúng Dường, Trì Tụng Ba Kinh Tịnh Độ