Khóa Tu Bát Quan Trai Giới

tại Chùa Bảo Đức  vào ngày 17 - 18 . 11 . 2018

do Thượng Toạ THÍCH THIỆN NIỆM - Pháp Quốc  - hướng dẫn

 

To use WS-Slideshow update your Flash Player Plugin, please. You have to install the version 10 or later.

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0