-

Tháng 09.2018

02.09  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/ Lễ lạy Kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại    10:00-16:00

09.09  Trì tụng Thần Chú Đại bi/ Niệm Phật/ Lễ lạy Kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại   10:00-16:00

15-16 Khoá tu Bát Quan Trai. Cung thỉnh TT Thích Hoằng Khai Nauy                 13:30

22-28 Khóa tu Niệm Phật 7 ngày tại chùa Bảo Quang

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0