-

                                Tháng 09.2019                                                                                   Gi

01.09  Trì tụng Thần Chú Đại bi/Niệm Phật/ Lễ lạy Kinh Pháp Hoa/ Pháp thoại          10:00-16:00

07-09 Hành hương các Chùa Pháp Quốc                                    

15.09  Trì tụng Thần Chú Đại Bi/Niệm Phật/ Lễ Trung Thu                                         10:00-16:00 

21-22 Thọ Bát Quan Trai. Cung thỉnh Hòa Thượng Nguyên Siêu Mỹ Quốc          15:00-16:00

23-29 Khóa tu Niệm Phật 7 ngày tại chùa Bảo Quang 

 
 
Homepage Vorlagen  | Impressum  | Newsletter | © Chùa Bảo Đức - Version 18.4.0