Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Thứ Năm 15.10.2015 Dọn dẹp Chùa