Trở về thư viện ảnh

Hình ảnh tu tập trong khóa tu ngày Lễ Tang Sư Bà Diệu Tâm tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc Hình ảnh Lễ Tang Sư Bà Diệu Tâm tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc Ngày 1