Cập nhật cứu trợ lũ lụt miền Trung ngày 21.10.2020 tại Làng Văn Trị, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Nam mô Quan Âm Bồ tát.

Kính thưa đại chúng, Hôm nay Chùa Bảo Đức và Quý phật tiếp tục phát 240 phần quà (mỗi phần 200.000 đồng) tại Làng Văn Trị xã Hải Tân Huyện Hải lăng Quảng Trị. Đây lâ một trong những vùng trùng sâu ngập nước nặng tại Quảng Trị.

Cơn lũ đi qua nhà cửa xiêu vẹo hư nát, lúa gạo thực phẩm, quần áo bị nước cuốn trôi, chắc chắn mọi người cần chút tiền để chi tiêu vào những việc cần thiết.

Sư cô Phương Ngọc trụ trì tại ngôi chùa Văn Trị sẽ phát tâm giúp trao quà tận tay người dân làng.

Nam mô Quan Âm Bồ tát gia hộ cho chúng sanh đều được sống an bình. 🙏🙏🙏❤❤❤