Cập nhật cứu trợ lũ lụt miền Trung ngày 19.10.2020 tại Thôn An lợi, Triệu Phong, Quảng Trị

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát.

Ngày 19.10.2020 Chùa Bảo Đức cùng Quý phật tử trao 220 phần quà tại Thôn An lợi, Triệu phong Quảng Trị.

Tri ân Sư cô Thánh Chánh cùng Quý phật tử tại địa phương đã giúp trao tận tay bà con vùng lũ lụt.

Bà con rất hoan hỷ khi nhận món quà đầy tình nghĩa này, bà con đã gửi lời tri ân Quý ân nhân tại Đức Quốc.

Hỏi hướng công đức lên mười phương chư phật chứng minh gia hộ cho tất cả chúng sanh được bình an.